Pravidla k soutěži

Soutěžte s námi o dva balíčky karet PODLE SEBE v hodnotě 900 Kč.
Mám pro vás jeden balíček karet z originální edice a jeden balíček karet z edice pro děti a dospělé.

Pravidla soutěže:
1. Napiš do komentáře otázku „Co byste dělali, kdybyste nemohli neuspět?“
2. Budu ráda za sdílení i like.

Soutěž začíná 1.2.2021 a končí 7.2.2021 v 10:00 hod.

Pořadatel:

Linda Martíšková, IČ.          se sídlem: Náměstí přátelství 1518, Praha  

Doba a místo konání soutěže: 

Soutěž probíhá na Facebooku https://www.facebook.com/podcastpodlesebe. Soutěž začíná 1. 2. 2021 a končí 7. 2. 2021 v 10:00 hod. Výherce bude pořadatel kontaktovat do 7 dnů od ukončení soutěže.

Podmínky účasti v soutěži:

Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, která je registrována na sociální síti Facebook (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj účet a splní stanovená pravidla soutěže.

Průběh a principy soutěže:

Soutěž probíhá na Facebook stránce https://www.facebook.com/podcastpodlesebe. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že do komentáře napíše odpověď na otázku „Co byste dělali, kdybyste nemohli neuspět?“.
Pořadatel soutěže vybere výherce a to do sedmi dnů od ukončení soutěže.

Oznámení a předání výher:

Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich Facebook profilu. Výherce bude zveřejněn na stránce Facebooku https://www.facebook.com/podcastpodlesebe u příslušného soutěžního postu.

Hlavní výhra bude výherci zaslána na jeho adresu, a to do sedmi dnů od vyhlášení výherce. Pokud výsledky soutěže nebudou jednoznačné, pořadatel rozhodne o výherci sám nebo prodlouží dobu trvání soutěže o sedm dní. Po uplynutí prodloužené doby pořadatel znovu zhodnotí výsledky a určí výherce. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do čtrnácti dnů od jejího sdělení pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

Daň z výhry:

Účastí v soutěži bere Soutěžící na vědomí, že pokud hodnota z výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění dle § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Tato daň bude zaplacena pořadatelem soutěže. 

Pravidla soutěžních příspěvků:

Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož chování či Facebook profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook. Pořadatel upozorňuje Soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušoval zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných. 

Autorská a jiná práva:

Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem nad rámec výše uvedený Soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění. 

Ochrana osobních údajů:

Osobní údaje jako Facebook účet Soutěžícího budou zpracovány pořadatelem jako správcem, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry výherci soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherce, do předání výhry výherci. Soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

1. právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od organizátora může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto osobní údaje případně zpřístupněny,

2. právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů, 3. právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje Soutěžícího zpracovávány nezákonně,

4. právo na omezení zpracování osobních údajů Soutěžícího, 

5. právo na přenositelnost údajů, dle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

6. právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů Soutěžícího, případně proti profilování,

7. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další důležité podmínky soutěží:

Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit Soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné.

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Výhry nejsou právně vymahatelné.

Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace.

Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Facebook a doručení zpráv.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních Facebook stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla. 

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku nebo Instagramu.

Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu.